VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Năm, ngày 30, 2023
TLDN TRONG NƯỚC
Thủ tục đăng ký chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.

       Thủ tục đăng ký chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và ngược lại, Công ty TNHH 1 thành viên).

 
CƠ QUAN THỰC HIỆN: 

        *  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:  Nơi tỉnh/thành phố cấp.

THỦ TỤC:

 1.   Chia Doanh nghiệp: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia).

*  Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia.
 *  Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty của Công ty bị chia (Theo mẫu):
-         Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên - theo mẫu CDN01
-         Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - theo mẫu CND02.
-         Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – theo mẫu CND03.
2.   Tách Doanh nghiệp: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có ( Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách):
 *  Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách.
 *  Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách:
 -      Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên - theo mẫu CDN01
-        Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - theo mẫu CND02.
 -      Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – theo mẫu CND03.
3.   Hợp nhất Doanh nghiệp: Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 Công ty mới (Công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty hợp nhất
- Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị Hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua hợp đồng hợp nhất.
- Trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
- Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
4.    Sáp nhập Doanh nghiệp:   Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty nhận sáp nhập.
- Các công ty bị sáp nhập chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua hợp đồng sáp nhập.
- Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
- Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
5.   Chuyển đổi Doanh nghiệp: Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại.Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi
-  Quyết định bằng văn bản v/v chuyển đổi của:
    +  Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên - theo mẫu CDN01.
    + Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - theo mẫu CDN02
    + Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – theo mẫu CDN03.
6.   Chuyển đổi Công ty TNHH 1 Thành viên:
6.1/ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

6.2/ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.

*ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ_YÊU CẦU DỊCH VỤ:

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT - QUỐC LUẬT
TP. HÀ NỘI
 
                       Add:     Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường  
                                    Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà 
                                     nội.
                       Tel:       (84-4) 62949155 - (84-4) 62813499
Fax:     (84-4) 62813498
TP. HỒ CHÍ MINH
 
 
Tel:      0902.283.788
 
Email:   luatvietquoc@gmail.com
              Visultant@vietquocluat.com.vn
Hotline:              0985 631 476 / 0902 283 788
                            

YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định
» Báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước
» Thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên
» Bước đột phá trong thủ tục thành lập doanh nghiêp
» Thành lập Doanh nghiệp tư nhân
» Thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện DN.
» Thủ tục thành lập Công ty Hợp danh.
» Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên.
» Hồ sơ ĐKKD của DN nhà nước.
QUẢNG CÁO